1. הקדמה
1.1
אתר GPIX (להלן "האתר") מופעל על ידי חברת גרפוס פרינט (1990) בע"מ ומשמש להזמנת ורכישת מוצרי דפוס.
1.2
תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות וכל האמור בו מתייחס באופן שווה לשני המינים.
1.3
תקנון זה יחול על כל שימוש שיעשה ע"י המשתמש בשירותי האתר וכל פעולה שתתבצע באתר, לרבות הורדת תוכנה לעיצוב מוצרי דפוס, מעידה על הסכמת המשתמש לקבל את הוראות התקנון ולנהוג לפיו.
1.4
תקנון זה נערך ביום 1/02/2008. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן ולשנות תקנון זה מפעם לפעם לפי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
1.5
התקנון מהווה בסיס משפטי לכל דיון בין המשתמש ובין מפעיל האתר. 
1.6
על הסכם זה, פרשנותו ואכיפתו יחולו דיני מדינת ישראל.
1.7
לבתי המשפט באזור ירושלים בלבד תהא סמכות מקומית ועניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר.
 
2. הסכם שימוש בתכנה
2.1
השימוש באתר ובתכנה Fun book כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן והשימוש בהם מעיד על קבלת התנאים והסכמה להם במלואם ללא כל התנאה או סייג, באם אינך מסכים לאיזה מתנאי הסכם זה הנך מתבקש לא להתקין את התכנה.
2.2
הבעלות, הזכויות בתכנה לרבות הדוקומנטציה וזכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות פטנט או כל נכס אחר הקשור בתכנה ולרבות קוד התכנה, הינם בבעלות האתר.
2.3
ניתן לך בזה רישיון שימוש פרטי להשתמש בתכנה בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אין לראות בהיתר זה משום הסכם מכר התכנה המקורית או קוד התוכנה. הרישיון הניתן לך הינו רישיון אישי לשימושך בלבד ואין להעבירו לאחר ללא הסכמת האתר מראש ובכתב.
2.4
מסמך זה הינו הסכם משפטי בינך ובין האתר לצורך שימוש בתכנה לשם עריכת אלבום תמונות והזמנת מוצרי דפוס. עצם ביצוע פעולת הורדה והתקנה והעתקה וכל שימוש אחר באתר ובתכנה הנך מסכים ומתחייב לתנאי הסכם זה. במידה ואינך מסכים להם עליך לפעול מיידית להשמדה של כל חומר כתוב ואחר והעתק התכנה ככל שאלו קיימים אצלך.
2.5
אין להעתיק ולשכפל ולבצע כל שינוי בתכנה ובאתר ולמזג ולכלול בכל צורה ואופן ולכלול את התכנה עם חומרים ותכנות אחרות ולהציע את התכנה להורדה מאתר באינטרנט ולבצע בה פעולה של "הנדסה לאחור" וכל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה להוביל להטלת אחריות פלילית ואזרחית על המפר הוראה זו.
2.6
הנך רשאי להשתמש בתכנה באופן פרטי אך ורק למטרה של הזמנת הדפסות מן האתר. אין לגלות, לפרסם, לתרגם, או להפיץ עותקים של התכנה או חומר כתוב המצורף אליה ואין לשנות, לעבד, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על חומרים כתובים מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב לכך מאת האתר.
2.7
האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להפיץ גרסה מעודכנת של התכנה אשר תכנה ומהותה נתונים לשיקול דעת בלעדי של האתר. במקרה כזה תועמד לרשותך גרסה מעודכנת זו וכל הוראות הסכם זה יחולו על השימוש בגרסה המעודכנת. הגרסה המעודכנת עשויה לכלול מחירון. בכל מקרה של מחלוקת בדבר מחיר יהא תקף המחירון כפי שהיה מפורסם באתר ביום ביצוע ההזמנה.
2.8
התכנה מוגשת לשימושך כפי שהיא (AS IS). הנך מוותר מראש על כל טענה ותביעה כנגד האתר, מפעיליו, מנהליו ועובדיו בנוגע לשירותים המוענקים באמצעות התכנה ותכונות המשולבות בה והשפעת התוכנה או רכיב מרכיביה על המחשב שברשותך. האתר אינו אחראי בשום צורה ואופן ביחס לשימוש בתכנה ותוצאות השימוש בה וכל מידע שינתן ביחס לשימוש באתר ובתכנה ע"י מפעילי האתר, בין בכתב ובין בעל פה במטרה לשפר את השירות והשימוש באתר, לא יהא בו כדי להטיל אחריות כאמור על מי מהגורמים הקשורים באתר.
2.9
בשום אופן לא תחול אחריות על האתר ומפעיליו ומנהליו ועובדיו כלפיך וכלפי צד שלישי כלשהו לכל נזק ותביעה ואבדן רווח ואבדן מידע, בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהוא.
 
3. הוראות כלליות
3.1
חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ובתכנות ובכלי העריכה המסופקים באתר לצורך עריכה והעלאת טקסטים ותמונות המוגנים בזכויות יוצרים והמפרים סימן מסחרי ופטנט ואשר אין לעושה שימוש בהם ההיתרים והאישורים הדרושים לעשיית השימוש בהם.
3.2
אין לעשות שימוש באתר ובתכנות ובכלי העריכה המסופקים על ידו לצורך העלאת ועריכת תמונות וטקסטים שיש בהם משום הוצאת דיבה ולשון הרע ופגיעה בפרטיות והמהווים חומרי פורנוגרפיה ופוגעים בצנעת הפרט ויש בהם משום גזענות והמהווים עדות ופותחים פתח והמסייעים לעבירה פלילית ועוולה אזרחית, על פי כל דין, לרבות הפרת הוראות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 1965, חוק הגנת הפרטיות, מתשכ"א 1961 והוראות כל חוק אחר.
3.3
העברת חומרים לצורך הפקתם לדפוס באמצעות האתר מהווה אישור המעביר והתחייבותו כלפי האתר, כי הינו בעל הזכות לעשות שימוש בחומרים המועברים או כי הינו בעל ההיתרים כדין לעשות בהם שימוש. הפרת הוראה זו תחייב את המשתמש בכל התוצאות וההוצאות שייגרמו לאתר כתוצאה ממנה. עצם העברת חומרים בניגוד להוראה זו מהווה הסכמה בלתי חוזרת של מעביר החומרים לקבל עליו את מלוא האחריות ולהסיר מעל האתר כל אחריות בגין הפקת הדפוס ועריכתה ופרסומה.
3.4
האתר ומנהליו ומפעיליו יהיו רשאים בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע כל פעולה אשר תהא נחוצה על פי שיקול דעתם על מנת למנוע מהמשתמש שימוש פוגע באתר והפרת הוראות תקנון זה והוראות כל דין, בכלל זה יהא האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפעול למחיקת חומרים ומניעת כניסת משתמשים ומניעת גישה לאתר וביטול הזמנה.
3.5
מבלי לגרוע מכלליות האמור שמורה לאתר הזכות למחוק ולהסיר כל תוכן וכל חומר העומד בניגוד להוראות סעיפים 3.1-3.3 לעיל. למען הסר ספק לאתר ולמנהליו ולמפעיליו ולעובדיו ולכל הבא מטעמם לא תהא כל אחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה משימוש באתר בניגוד להוראות התקנון והם יהיו רשאים לתבוע פיצוי או שיפוי בגין כל נזק שיגרם להם ולצד ג' כלשהו בגין ביצוע פעולות ושימוש באתר בניגוד להוראות תקנון זה.
3.6
אין זה באחריותו של האתר, מנהליו ומפעיליו ועובדיו לפקח על החומרים המועלים לאתר ונשלחים להפקה ע"י המשתמשים באתר ומובהר בזאת מפורשות כי אין האתר יכול לבצע ואין הוא מבצע בפועל פיקוח כאמור על החומרים הנשלחים אליו.
3.7
השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים אשר הזדהו באופן מלא ומדויק בהתאם לטופס הצטרפות לאתר ובעלי כתובת דוא"ל תקינה. כבעל חשבון באתר ייחשב מי שפרטי כרטיס האשראי שלו נמסרו. תשומת לבכם מופנית לעובדה כי מסירת פרטים כוזבים בדבר זהות המשתמש באתר מהווה עבירה פלילית.
 
4. תהליך ההזמנה
4.1
לפני אישור ההזמנה ולפני משלוח אלבום התמונות לדפוס חובה על המשתמש לבצע הגהה על ידי שימוש באופציית "תצוגה מקדימה". האתר לא יהיה אחראי על טעויות של המשתמש כגון: שגיאות כתיב, שגיאות במיקום תמונות ומיקום עמודים, אי ניצול מקסימאלי של עמודים, שילוב תמונות באיכות ירודה, שגיאות הנוגעות לכמות עותקים מוזמנת וכיוצ"ב.
4.2
אלבום התמונות יודפס כפי שהוא מופיע בתצוגה מקדימה אך יש להביא בחשבון סטייה של עד 15% בגוון הצבעים ועד 3 מ"מ במידות בין מה שנראה במחשב ובין המוצר הסופי. סטייה זו הינה מקובלת ולא תחשב כביצוע פגום של ההזמנה ואספקת מוצר פגום.
4.3
לאחר ביצוע הבדיקות ע"י המשתמש, ניתן לשלוח את ההזמנה להדפסה. פעולה זו אינה מהווה אישור סופי של ההזמנה.
 
5. הזמנה והספקה
5.1
אישור בדבר ביצוע ההזמנה יישלח אליך באמצעות דוא"ל לכתובת הדואר אותה מסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה וזאת בכפוף לקבלה תקינה של קובץ ההזמנה וחיוב תקין של כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ההרשמה.
5.2
האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מחירים מעת לעת. המחירון המחייב הינו זה המפורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה. על כן הקפד לעדכן גירסה לפני שליחת ההזמנה על מנת שיהיה ברשותך מחירון עדכני לעת ביצוע ההזמנה.
5.3
כל מועדי האספקה הנזכרים באתר יחושבו מרגע חיוב כדין של כרטיס האשראי בגין ביצוע ההזמנה ובכפוף לקבלה תקינה של קובץ ההזמנה. כל עיכוב שיגרם עקב קבלת קובץ לא תקין או סירוב של חברת האשראי לביצוע העסקה, ידחו את מועד ההספקה במספר ימי העיכוב, ויום ההזמנה יחשב אותו היום שבו תוקן הקובץ או היום שבו אישרה חברת האשראי את העסקה.
5.4
ביצוע הזמנה באתר ייחשב כהסכמה להיכלל ברשימת הדיוור של האתר. הנך רשאי לבקש הסרת שמך מרשימת התפוצה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת המופיעה באתר.
5.5
כל ההזמנות מסופקות באמצעות דואר ישראל או במסירה לידי הלקוח בסניפנו. אין האתר אחראי על עיכוב במסירת דברי דואר הנובע מאירועים שאינם בשליטתו, לרבות אך לא להוציא, שביתות ועיצומים. במקרה של משלוח בדואר ישראל, יחולו זמני האספקה של חברת הדואר. ימי האספקה הנם ימי עסקים בלבד לא כולל ימים כגון: ימי מנוחה, ערבי שבת וחג, שבתון וכו'.
5.6
במקרה של אבדן משלוח, תהיה האחראיות שלנו לייצר ולשלוח מחדש את המוצר שהוזמן לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם השולח. מפעילי האתר אינם אחראים בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף, העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש, מומלך לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי.
5.7
תעריפי המשלוח הינם תעריפים התקפים לביצוע משלוח בישראל בלבד. עבור משלוח ליעדים הנמצאים מחוץ לשטח מדינת ישראל ייקבע תעריף נפרד.
5.8
האתר לא יהיה אחראי לאובדן משלוח עקב מסירת כתובת דואר שגויה.
 
6. ביטול עסקה
6.1
ביטול עסקה יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
6.2
הודעות ביטול יש להעביר במייל או בכתב לפי הפרטים המופיעים באתר.
6.3
האתר יכבד הוראת ביטול של הזמנה אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל באתר לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה.
 
7. צבירת נקודות והנחות
7.1
בעת הזמנה או חבר מזמין או רישום חבר נצברים נקודות לזכותך. במחירון מופיע שווי הנקודה ומספר הנקודות הנצברות בכל פעולה. ניתן להשתמש בנקודות אלו בהזמנת אלבום. ההנחה המרבית שניתן לקבל בניצול נקודות אלו היא 50% הנחה ממחיר המחירון האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את כמות הנקודות שמקבלים עבור כל פעולה ואת השווי שלהן.
7.2
במפעל היצור שלנו מיושמת מערכת אבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש לפנות תוך 14 יום למשרדנו בצירוף חשבונית הרכישה לצורך בדיקה, מוצר פגום יזוכה במלאו סכום הרכישה, או בהפקת מחודשת ע"פ החלטתנו.
7.3
אין כפל מבצעים והנחות – ניתן להשתמש בהטבה או על ידי מימוש הנקודות או על ידי ניצול קופון ההנחה. הנחה חלה רק על מחיר האלבום ולא על עלות המשלוח. למימוש ההטבה יש להכניס את קוד הקופון או ניצול הנקודות בטופס ההזמנה כאשר מוספים את האלבום לסל הקניות.
 
8. אחסון מידע
8.1
אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי האתר.
8.2
האתר עושה כל שביכולתו ופועל באופן סביר בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת לשמור על שלמות החומרים המועברים אליו לצורך הדפסה וזאת עד למועד ביצוע ההדפסה.
8.3
אין לאתר כל אחריות לשמירת חומרים שנשלחו אליו לאחר שהופקו לדפוס. לפיכך מומלץ למשתמשים לשמור בכל עת עותק גיבוי של החומרים שנשלחו לאתר.
8.4
אין האתר מקבל על עצמו אחריות לאבדן נתונים ושחזור קבצים שנפגעו או נמחקו בעת שהיו ברשותו והמשתמש לא יהא זכאי לקבלת כל פיצוי או שיפוי בגין נזק שנגרם מכל מין וסוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין למשתמש ולצד שלישי כלשהו, כתוצאה מאבדן נתונים וקבצים וחומרים ומידע שהועבר לאתר.
8.5
האתר מתחייב להשיב לבעל החשבון את מלוא הסכום ששולם על ידו במקרה של אבדן כליל של חומר שנשלח לאתר ואשר טרם בוצעה הפקת הדפוס.
 
9. שונות
9.1
אין להפיץ, להשתמש, להעתיק או לשכפל או לפרסם בכל דרך את התכנים המופיעים באתר או רכיב מרכיביו או כל מידע ותצוגה המופיעים בו, לרבות איקונים, סמלים, רכיבים גרפיים, עיצוב הצגה מילולית וכיוצ"ב.
9.2
רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרכו יהוו ראיה מכרעת לנכונות הפעולות.